Projekty

Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatorem zadania publicznego pt. “Organizacja zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi” finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania: 13.000 zł
Okres realizacja: 01.07.2023-30.11.2023.


Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatoremprojekty pt. Szkolenie dzieci i młodzieży w Toruńskiej Szkole Szermierki 2023 finansowanego ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskie.

Umowa nr UM_ST.513.2.392.2023
Kwota dofinansowania: 3.600 zł
Okres realizacja: 01.04.2023-30.11.2023.


Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatorem zadania publicznego pt. Turniej Szermierczy “Złoty Piernik 2023” finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania: 6.400 zł
Okres realizacja: 25.01.2023-30.06.2023.


Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatorem zadania publicznego pt. “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Toruńskiej Szkole Szermierki 2023” finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Umowa nr: 47/sm/2023
Kwota dofinansowania: 38.000 zł
Okres realizacja: 15.02.2023-31.12.2023.


Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatorem zadania publicznego pt. “Organizacja zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi” finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania: 18.600 zł
Okres realizacja: 19.09.2022-15.12.2022.


Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatorem zadania publicznego pt. “Organizacja turnieju szermierczego Złoty Piernik” finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Kwota dofinansowania: 5.000 zł
Okres realizacja: 15.02.2022-30.06.2022.

Kwota dofinansowania: 38.550 zł
Okres realizacja: 15.02.2022-31.12.2022.


Toruńska Szkoła Szermierki jest realizatorem zadania publicznego pt. “Szkolenie sportowe, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w wydarzeniach sportowych zawodników Toruńskiej Szkoły Szermierki w 2022 r.” finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.


Toruńska Szkoła Szermierki sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Przenośny, niskobudżetowy rejestrator trafień w walce na szpady”.

Kwota dofinansowania: 69.990,00 PLN

Okres realizacji: 04.01.2021-16.07.2021

Zapytanie ofertowe


Skip to content