Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych Państwa jest Toruńska Szkoła Szermierki sp. z o.o. ul. Krasińskiego 103/13, 87-100 Toruń
 2. Dane Osobowe Państwa będą udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane Osobowe Państwa mogą być udostępniane:
  • odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie regulaminów zawodów określanych przez ich organizatorów
  • pracownikom Klubu, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • organom publicznym oraz organom samorządu lokalnego, w związku finansowym wsparciem działalności statutowej Klubu;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Klubu usługi informatyczne, obsługę księgową
   i kadrową;
  • firmom ubezpieczeniowym, transportowym i innym, w zakresie działalności statutowej Klubu;
  • innym odbiorcom Danych Osobowych np. Ministerstwu Sportu i Turystyki jako dofinansowującemu działalność statutową Klubu.
  • podmiotom będących organizatorami imprez, w których Klub będzie brał udział.
 4. Dane Osobowe Państwa będą przechowywane w okresie członkostwa Państwa w Klubie.
  W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie i udostępnianie Danych Osobowych Państwa, skutkowało będzie wykluczeniem udziału Państwa w zawodach oraz imprezach w których Klub będzie brał udział oraz organizowanych przez Klub.
 5. Dane Osobowe Państwa po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane,
  o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi Klub przepisami archiwalnymi np. okres obowiązujący przy rozliczeniu dotacji.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo
  ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem;
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
 9. Udzielenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Państwa jest dobrowolne.
Skip to content